Wanneer er iets niets naar naar wens is gegaan met een levering of reparatie, bent u van harte welkom om dit bij ons te melden, wij zullen dan uiterlijk binnen 3 werkdagen reageren. Wij zullen alles in het werk stellen om het probleem op te lossen. Service staat immers hoog in het vaandel bij Computerservice Assen.

Soms gaat er iets niet naar wens rond een koop of reparatie. Komt u daar als consument niet uit met uw leverancier, dan biedt ICTWaarborg de mogelijkheid om in zo'n geval te bemiddelen met als doel alsnog tot een oplossing te komen. Op deze manier zijn al vele geschillen, zoals garantiekwesties, opgelost.

Privacyverklaring van Computerservice Assen

aangepast op 6 mei 2018 i.v.m. de nieuwe GDPR

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten, geleverde producten en diensten met Computerservice Assen, Wiltonstraat 10, Assen

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Computerservice Assen in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Computerservice Assen gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Computerservice Assen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Computerservice Assen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Computerservice Assen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Verstrekking aan derden

Computerservice Assen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Welke gegevens gedeeld moeten worden kan verschillen per dienst en/of product. In de Algemene Voorwaarden behorende bij het product en/of dienst staat vermeld welke gegevens er gedeeld worden. Computerservice Assen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevensbeveiliging

Computerservice Assen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies 

Computerservice Assen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Onze websites/diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Computerservice Assen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Computerservice Assen vallen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Computerservice Assen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen zouden kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld een medewerker van Computerservice Assen).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Computerservice Assen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet gewist als u een dienst afneemt die ook elk jaar weer door Computerservice Assen wordt verlengd.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:
De termijn wordt bepaald door wettelijke regelingen. Momenteel bedraagt deze bijvoorbeeld voor de belastingdienst 7 jaar.

Inzage

U mag Computerservice Assen vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Computerservice Assen verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Computerservice Assen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Op het door u ingediende verzoek wordt altijd binnen vier weken gereageerd.

Computerservice Assen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Computerservice Assen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Computerservice Assen maakt gebruik van de technieken SSL, encryptie, 2 Factor Authenticatie (2FA), VPN, toegang beperken tot vastgestelde IP-Adressen.

Computerservice Assen maakt geen gebruik van diensten waarvan bekend is dat het uiteindelijke doel data verzamelen is.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met J Hooimeijer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Contactgegevens:
https://www.computerserviceassen.nl
Wiltonstraat 10
9403 AV Assen
+31 (0)592 710 463

J. Hooimeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Computerservice Assen.
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Computerservice Assen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Particulier of Zakelijk?
U valt onder de zakelijke voorwaarden, indien er op uw bedrijf een server aanwezig is en/of als er meer dan drie werkstations (computers/laptops) aanwezig zijn. Tenzij duidelijk is dat de werkzaamheden los staan van het netwerk/server of doeleindenden niet bestemd voor het voeren van een bedrijf.


Wijziging algemene voorwaarden per 1 januari 2010 voor zakelijke klanten:
artikel 6.2
was: 2.
Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Computerservice Assen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Computerservice Assen aangegeven. Computerservice Assen is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
wordt: 2.
Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen de hieronder vermelde termjn, op een door Computerservice Assen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Computerservice Assen aangegeven. Computerservice Assen is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
Betaaltermijn particulieren: 7 dagen
Betaaltermijn zakelijke klanten: 14 dagen

artikel 2.8
toegevoegd: 2.
8. Facturering geschiedt electronisch, een factuur wordt per e-mail in HTML formaat toegestuurd naar het door de wederpartij opgegeven e-mail adres, tevens kan de factuur online opgevraagd worden op website van Computerservice Assen. Indien de wederpartij een papieren factuur wenst te ontvangen worden hier € 1,25 in rekening gebracht om de kosten te dekken.


Artikel 1. Algemeen

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Computerserice Assen, hierna te noemen: Computerservice Assen, en een Wederpartij waarop Computerservice Assen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Computerservice Assen, voor de uitvoering waarvan door Computerservice Assen derden dienen te worden betrokken.
3.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één
of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien Computerservice Assen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, of hierop zelf uitzonderingen maakt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Computerservice Assen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Computerservice Assen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2
Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
3
Computerservice Assen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Computerservice Assen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Computerservice Assen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;
prijsverhoging

1.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Computerservice Assen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Computerservice Assen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.
Computerservice Assen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.
Computerservice Assen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Computerservice Assen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.
Indien Computerservice Assen gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Computerservice Assen ter beschikking heeft gesteld.
6.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Computerservice Assen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Computerservice Assen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
8.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Computerservice Assen gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Computerservice Assen daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Indien Computerservice Assen bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Computerservice Assen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst


1. Computerservice Assen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;- na het sluiten van de overeenkomst Computerservice Assen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Computerservice Assen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Computerservice Assen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Computerservice Assen kan worden gevergd.
2.
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Computerservice Assen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Computerservice Assen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Computerservice Assen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.
Indien Computerservice Assen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Computerservice Assen, zal Computerservice Assen in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Computerservice Assen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Computerservice Assen genoemde termijn te voldoen, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
6.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Computerservice Assen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Computerservice Assen op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 5. Overmacht
1. Computerservice Assen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Computerservice Assen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Computerservice Assen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Computerservice Assen of van derden daaronder begrepen. Computerservice Assen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Computerservice Assen zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.
Computerservice Assen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Computerservice Assen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Computerservice Assen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6. Betaling en incassokosten


1. Computerservice Assen kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen a contant bij aflevering wordt voldaan.
2.
Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen de hieronder vermelde termjn, op een door Computerservice Assen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Computerservice Assen aangegeven. Computerservice Assen is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
Betaaltermijn particulieren: 7 dagen
Betaaltermijn zakelijke klanten: 14 dagen
3.
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.
Computerservice Assen heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5.
De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Computerservice Assen verschuldigde.
6.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8. Facturering geschiedt electronisch, een factuur wordt per e-mail in HTML formaat toegestuurd, tevens kan de factuur online opgevraagd worden op website van Computerservice Assen.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud


1. Alle door Computerservice Assen in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Computerservice Assen totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Computerservice Assen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Leen- en verhuurapparatuur blijven onvervreemdbaar eigendom van Computerservice Assen en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden.
2.
Door Computerservice Assen geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Computerservice Assen veilig te stellen.
4.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Computerservice Assen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Computerservice Assen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Computerservice Assen gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Computerservice Assen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Computerservice Assen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Computerservice Assen en door Computerservice Assen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Computerservice Assen zich bevinden en die zaken terug te nemen.Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames


1.
De door Computerservice Assen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2.
Computerservice Assen verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Computerservice Assen verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij behoort te komen.
3.
Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft Computerservice Assen geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
4.
Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij.
5.
Complicaties die optreden tijdens vervoer of tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van Computerservice Assen, hetzij bij de Wederpartij, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Computerservice Assen. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.
6.
Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan de Wederpartij.
7.
Computerservice Assen is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.
8.
Computerservice Assen gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door Computerservice Assen alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. Computerservice Assen is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
9.
De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan Computerservice Assen ter beschikking gestelde materialen.
10.
Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door Computerservice Assen verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
11.
Gezien de aard en werking van computers kan Computerservice Assen geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.
12.
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan Computerservice Assen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Computerservice Assen in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Computerservice Assen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
14.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
15.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Computerservice Assen de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Computerservice Assen, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Computerservice Assen te retourneren en de eigendom daarover aan Computerservice Assen te verschaffen, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Computerservice Assen daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 9. Aansprakelijkheid


1. Indien Computerservice Assen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Computerservice Assen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Computerservice Assen is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.
Indien Computerservice Assen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Computerservice Assen beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.
De aansprakelijkheid van Computerservice Assen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.
Computerservice Assen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Computerservice Assen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Computerservice Assen toegerekend kunnen worden; -
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.
Computerservice Assen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
8. Netwerk DigiProfs en DigiProfessionals B.V. zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor door “De Prof” uitgevoerde diensten en leveringen van goederen en eventueel hieruit voortvloeiende schadegevallen.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Computerservice Assen of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10. Verjaringstermijn

1.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Computerservice Assen en de door Computerservice Assen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Computerservice Assen van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.


Artikel 11. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Computerservice Assen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Computerservice Assen toerekenbaar is.
2. Indien Computerservice Assen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Computerservice Assen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Computerservice Assen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Computerservice Assen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 13. Intellectuele eigendom


1. Computerservice Assen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Computerservice Assen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Computerservice Assen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Computerservice Assen.
2.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Computerservice Assen.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Voorwaarden Webhosting

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jorsite (onderdeel van Computerservice Assen), hierna te noemen: Jorsite, en een Wederpartij waarop Computerservice Assen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Computerservice Assen, voor de uitvoering waarvan door Computerservice Assen derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Computerservice Assen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
3
Computerservice Assen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
Computerservice Assen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
6 Een samengestelde prijsopgave verplicht
Computerservice Assen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij
Computerservice Assen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Computerservice Assen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.
Computerservice Assen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.
Computerservice Assen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
Computerservice Assen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien
Computerservice Assen gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Computerservice Assen ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
Computerservice Assen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Computerservice Assen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Computerservice Assen gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Computerservice Assen daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Indien
Computerservice Assen bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Computerservice Assen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Computerservice Assen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;- na het sluiten van de overeenkomst Computerservice Assen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Computerservice Assen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Computerservice Assen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Computerservice Assen kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is
Computerservice Assen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Computerservice Assen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Computerservice Assen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien
Computerservice Assen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
Computerservice Assen, zal Computerservice Assen en in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Computerservice Assen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Computerservice Assen genoemde termijn te voldoen, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Computerservice Assen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Computerservice Assen op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Computerservice Assen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Computerservice Assen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Computerservice Assen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Computerservice Assen of van derden daaronder begrepen. Computerservice Assen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Computerservice Assen en zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.
Computerservice Assen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel
Computerservice Assen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Computerservice Assen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Computerservice Assen kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen a contant bij aflevering wordt voldaan.
2. Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Computerservice Assen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Computerservice Assen aangegeven. Computerservice Assen is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.
Computerservice Assen heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Computerservice Assen verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Computerservice Assen in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Computerservice Assen totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Computerservice Assen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Leen- en verhuurapparatuur blijven onvervreemdbaar eigendom van Computerservice Assen en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden.
2. Door
Computerservice Assen geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Computerservice Assen veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om
Computerservice Assen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan
Computerservice Assen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Computerservice Assen gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Computerservice Assen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval
Computerservice Assen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Computerservice Assen en door Computerservice Assen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Computerservice Assen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Computerservice Assen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2.
Computerservice Assen verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Computerservice Assen verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij behoort te komen.
3. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft
Computerservice Assen geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
4. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij.
5. Complicaties die optreden tijdens vervoer of tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van
Computerservice Assen, hetzij bij de Wederpartij, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Computerservice Assen. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.
6. Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan de Wederpartij.
7.
Computerservice Assen is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.
8.
Computerservice Assen gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door Computerservice Assen alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. Computerservice Assen is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
9. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan
Computerservice Assen ter beschikking gestelde materialen.
10. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door
Computerservice Assen verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
11. Gezien de aard en werking van computers kan
Computerservice Assen geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.
12. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan
Computerservice Assen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Computerservice Assen in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Computerservice Assen en in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
14. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
15. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Computerservice Assen de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Computerservice Assen , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Computerservice Assen te retourneren en de eigendom daarover aan Computerservice Assen te verschaffen, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Computerservice Assen daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien Computerservice Assen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.
Computerservice Assen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Computerservice Assen is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien
Computerservice Assen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Computerservice Assen beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van
Computerservice Assen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.
Computerservice Assen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Computerservice Assen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Computerservice Assen toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.
Computerservice Assen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
8. Netwerk DigiProfs en DigiProfessionals B.V. zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor door “De Prof” uitgevoerde diensten en leveringen van goederen en eventueel hieruit voortvloeiende schadegevallen.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Computerservice Assen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
Computerservice Assen en en de door Computerservice Assen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij
Computerservice Assen van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart
Computerservice Assen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Computerservice Assen toerekenbaar is.
2. Indien
Computerservice Assen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Computerservice Assen sen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Computerservice Assen , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Computerservice Assen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Computerservice Assen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Computerservice Assen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij
Computerservice Assen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van
Computerservice Assen .
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Computerservice Assen.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 16 tot en met 23 zijn alleen van toepassing op webhosting.

Artikel 16. Aanvang van de overeenkomst.

 

Door een product te bestellen, gaat opdrachtgever accoord met deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn. De overeenkomst wordt van kracht op de dag dat het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend is ontvangen.

Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. Computerservice Assen kan de website van opdrachtgever ter promotie vermelden op haar eigen website of in andere publicaties. Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt, is opdrachtgever akkoord met deze naamsvermelding.

Artikel 17. Duur en beëindiging

 

Computerservice Assen levert haar diensten in pakketvorm. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een termijn van: 12 maanden.Bij een dedicated server geldt de minimale termijn zoals vermeld op het servercontract. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, minimaal 2 maanden het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst. Tot die tijd is de opdrachtgever periodieke kosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Computerservice Assen B.V. de opzegging heeft bevestigd. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts beëindigen indien opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Computerservice Assen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Computerservice Assen niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Computerservice Assen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Indien een server en/of website van opdrachtgever gevaar oplevert voor het netwerk en/of de dienstverlening van Computerservice Assen kan Computerservice Assen opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden. Indien opdrachtgever deze niet opvolgt, kan Computerservice Assen alsnog de overeenkomst beëindigen.

Computerservice Assen is te allen tijde gerechtigd de domeinnaamregistratie van opdrachtgever op te heffen. Bij domeinnaamverhuizing naar een andere registrar zal opdrachtgever Computerservice Assen minimaal 5 dagen van te voren op de hoogte stellen middels het opzegformulier.

Artikel 18. Prijswijzigingen.

Computerservice Assen heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maanden (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 19. Betalingsvoorwaarden.

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Door invulling van het online bestelformulier gaat opdrachtgever akkoord met de uit de opdracht voortvloeiende betalingsverplichting. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Computerservice Assen
De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan. Zo niet behoudt
Computerservice Assen het recht de prestatie of geleverde dienst (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.
Computerservice Assen stelt per betalingstermijn vooraf een online factuur beschikbaar (dus geen papieren factuur) voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Restitutie wordt niet verleend.
Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en wel vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan
Computerservice Assen is voldaan. Bij verzuim is Computerservice Assen. gemachtigd om de dienst per direct, zonder kennisgeving te beindigen. Bij beindiging van de dienst zal eventueel geplaatste data binnen de geleverde dienst per direct worden verwijderd en zullen eventuele domeinnamen worden vrijgegeven.
Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt
Computerservice Assen een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan de
Computerservice Assen. kenbaar maken. Indien blijkt dat er een te hoog bedrag is geïncasseerd, dient Computerservice Assen het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren, een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 20. Verplichtingen

 

Opdrachtgever is verplicht:

 • Aanwijzingen van Computerservice Assen aangaande het gebruik en de veiligheid van de geleverde producten terstond op te volgen;
 • De geleverde producten zorgvuldig te behandelen;
 • Zelf zorg te dragen voor back-up van alle eigen data;
 • Wijzigingen in zijn persoons- of bedrijfsgegevens direct schriftelijk mee te delen aan Computerservice Assen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

 

Iedere aansprakelijkheid van Computerservice Assen voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen: aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Computerservice Assen voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Computerservice Assen.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Computerservice Assen mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze

Artikel 22. Overdracht van rechten en verplichtingen.

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 23. Buitengebruikstelling

 

Computerservice Assen heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Computerservice Assen niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene oorwaarden. Computerservice Assen zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Computerservice Assen kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Computerservice Assen gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 100,- excl. BTW.

Artikel 24. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Computerservice Assen vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Computerservice Assen. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 25. Restricties

Opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden geldend op het internet en het netwerk van Computerservice Assen. Niet toegestaan op de servers van Computerservice Assen zijn bovendien:

 • Sites die voor meer dan 50% uit downloads bestaan; (n.v.t. op dedicated servers)
 • Websites die voor meer dan 10% beslag leggen op de serverprocessors; (n.v.t. op dedicated servers)
 • Aanstootgevende sites;
 • Websites ter verspreiding van illegale beeld-, audio- of videomateriaal en/of software.
 • Websites met erotische content; (n.v.t. op dedicated servers) Het is opdrachtgever eveneens verboden:
 • informatie te verspreiden die in strijd is met (inter-) nationale wet- en regelgeving;
 • informatie te verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
 • spam te versturen;
 • informatie of toepassingen op de server te plaatsen die schade kunnen toebrengen aan de servers van Computerservice Assen. of aan andere servers op het Internet.

Onverminderd het bepaalde in Artikel 23 heeft Computerservice Assen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien mocht blijken dat opdrachtgever zich niet houdt aan deze restricties. Indien opdrachtgever spam heeft verstuurd, kan Computerservice Assen bovendien een boete van € 2500,- per overtreding aan opdrachtgever opleggen. Het data-/e-mailverkeer voor de opdrachtgever is beperkt tot de maximale hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend product of dienst, gerekend op enig moment over de laatste dertig dagen. Mocht opdrachtgever deze limiet excessief overschrijden, dan is Computerservice Assen gerechtigd het extra verbruik in rekening te brengen én de account tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voldoet opdrachtgever deze toeslag bij volharding niet, dan is Computerservice Assen gerechtigd, zonder verdere melding, het onderhavige account definitief buiten gebruik te stellen.

Bij het onterecht verhuizen van domeinnamen wordt een minimum van 279 euro plus eventuele overige kosten en eventuele schade aan opdrachtgever doorberekend. Opdrachtgever vrijwaart Computerservice Assen van alle schade veroorzaakt door relaties van opdrachtgever. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

Artikel 26. Annulering order door opdrachtgever

 

Indien de opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever de order binnen 7 dagen annuleert, zal Computerservice Assen 25% van het totaalbedrag factureren met daarbij een minimum van bedrag van € 25,- (exclusief alle voor de order geldende setupkosten) aan de opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal Computerservice Assen de eventuele kosten voor de domeinnaamregistratie factureren.

Computerservice Assen wil graag weten hoe klanten denken over de dienstverlening van Computerservice Assen.

Via de website van de brancheorganisatie kan er daarom een beoordeling ingevuld worden. Deze beoordeling komt zowel op de website van de brancheorganisatie te staan, als op de website van Computerservice Assen.

In het verleden hebben wij voor beoordelingen gewerkt met het beoordelingssysteem van ZoekComputerhulp.nl. Wij zijn gestopt met dit systeem en gebruiken nu The Feedback Company

Klik hier om de beoordelingen te bekijken op Zoekcomputerhulp.nl

Klik hier voor het beoordelingssysteem van The Feedback CompanyVoor particuliere klanten die gebruik maken van Computerhulp van Computerservice Assen gelden de Algemene voorwaarden.

Particulier of Zakelijk?
U valt onder de zakelijke voorwaarden, indien er op uw bedrijf een server aanwezig is en/of als er meer dan drie werkstations (computers/laptops) aanwezig zijn. Tenzij duidelijk is dat de werkzaamheden los staan van het netwerk/server of doeleindenden niet bestemd voor het voeren van een bedrijf.

Algemene Voorwaarden bij consumentenkoop
 
Versie april 2016
 
Computerservice Assen hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk
mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. 
 
Algemeen
Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze
voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt
geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een
koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.
Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is
volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van
de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort
product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van
het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen.
De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten
het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in
artikel 7.
Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden
verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de
verkoper eisen:
aflevering van wat ontbreekt;
herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;
of
vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.
De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke
oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel
geleden schade.
 
Artikel 1. Alle afspraken op schrift
Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling
e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een
pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden
schriftelijk vastgelegd.
Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.
 
Artikel 2. Het aanbod
1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn
verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling
kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen
wij dat vermelden.
4. Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.
5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel
software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.
 
Artikel 3. De prijs
1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen
zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst
worden vermeld.
2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet
verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van
het btw-tarief).
3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u
deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij
geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen
we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de
financiële markt.
 
Artikel 4. Betaling
Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een
factuur.
Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden.
Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog
het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.
 
Artikel 5. Levering en uitvoering
1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch
uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat
worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u
tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te
late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de
overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een
bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk
bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn
heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend
artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om
een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van
retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan
een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard
aanbieden.
 
Artikel 6. Garantie
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's,
waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.
Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie
bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te
allen tijde uw aanspreekpunt.
Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.
Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt
op de geleverde producten (zowel hard- als software).
 
Artikel 7. Conformiteit
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
 
Artikel 8. Privacyregeling
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:
alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te
onderhouden en te verbeteren;
uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en
beheerd;
alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld
(documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te
geven aan bevoegde autoriteiten.
Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na
uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en
er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.
In onze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij van u ontvangen en op welke manier en waarom we deze
gegevens verzamelen.
 
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo
duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in
het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.
 
Artikel 10. Koop op afstand
Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een
webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.
Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact
is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom
niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het
begrip koop op afstand.
Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand
op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht,
het recht om de koop te ontbinden.
 
Artikel 10a. Informatie
De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door
afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook
snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.
Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
- de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of
afleveringskosten;
- de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het
modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het
herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
- de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u
reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;
- inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van
producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een
dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.
Daarnaast krijgt u de volgende informatie:
a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens;
e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.
Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat
de overeenkomst wordt gesloten
Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a
genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet,
duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard
dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail
wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten
van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.
 
Artikel 10b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging
Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij
iets voor een bepaalde prijs aanbiedt ("deze laptop kost € 350,00") en de ander daar ja tegen zegt.)
Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de
definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een
bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de
koop door de overeenkomst te ontbinden.
Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.
 
Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)
1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag
nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.
Of:
- als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde,
het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen
- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door
u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere
maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden
hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke
manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de
ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het
herroepingsrecht genoemd.
2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt
verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij
geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.
3. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het
product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het
door u terug te ontvangen bedrag.
4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien
dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de
retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen
na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben
ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
6. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij
de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten
1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager
is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de
overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden
zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke
informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op
een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt,
bevestigen wij de ontvangst daarvan.
3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd,
mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al
is nagekomen/geleverd.
Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de
overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:
a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen
invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen
hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
c. Geleverde diensten, maar alleen als: - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van
u; en
- u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd
binnen de bedenktijd.
d. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd
op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.No cure, no pay
Als wij hebben laten weten het door de opdrachtgever aangegeven probleem te kunnen oplossen, worden er geen kosten in rekening gebracht als ons dat niet lukt.
Er worden wel kosten in rekening gebracht als wij vooraf hebben laten weten dat de kans bestaat dat we een bepaalde dienst niet succesvol kunnen verrichten, maar de opdrachtgever ons desondanks heeft verzocht dit toch te proberen.

Back-up van data
Onverwachte mankementen kunnen zich voordoen bij alle gebruiksvoorwerpen, of het nu gaat een om een auto, een wasmachine of een computer. Iedere computergebruiker moet erop bedacht zijn dat een mankement bij een computer het verlies van data (zoals tekst- en fotobestanden) kan betekenen. Daarom behoort het regelmatig maken van een back-up van databestanden tot de normale voorzorgsmaatregelen die iedere computergebruiker hoort te nemen. Op die manier kan schade zoveel mogelijk worden beperkt wanneer de computer het onverhoopt laat afweten.
Houd er altijd rekening mee dat de aard van een reparatie met zich kan meebrengen dat data verloren gaat, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is opnieuw te formatteren om de computer weer in orde te brengen. In een dergelijke situatie kan de reparateur niet worden verweten dat er data verloren is gegaan.

Annulering van afspraak
U kunt een afspraak annuleren, mits u dit ten minste 4 uur van tevoren doet. De annulering is kosteloos, behalve als er door ons bedrijf al aantoonbaar kosten zijn gemaakt, bijvoorbeeld omdat er speciaal producten zijn besteld om de reparatie uit te kunnen voeren.
 
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Computerservice Assen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.